ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παραδοτέα Έργου

Π.Ε.1: “Θεωρητική θεμελίωση και βιβλιογραφική ανασκόπηση, βασισμένη τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία, σε ελληνικά και διεθνή κείμενα πολιτικής, επίσημα δεδομένα και ευρήματα σχετικών ερευνών”

Π.Ε.2: “Ανάπτυξη της μεθοδολογικής στρατηγικής της προτεινόμενης πράξης (ποσοτική έρευνα για το ψυχολογικό προφίλ και την πιθανή ψυχοπαθολογία της ομάδας στόχου -NEETs- και τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών βασισμένη σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους)”

Π.Ε.3: “Προσδιορισμός του ψυχολογικού προφίλ των NEETs, που θα απολήξει στην διαμόρφωση διακριτών υποκατηγοριών (μέσω ποσοτικής έρευνας εθνικής κλίμακος), και έρευνα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο ψυχολογικό προφίλ και συνακόλουθα στη βιοτική τροχιά των NEETs”

Π.Ε.4: “Τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών των NEETs σε δεξιότητες και ανάπτυξη ταξινομικών κατηγοριών”

Π.Ε.5: “Σχεδιασμός και ανάπτυξη διττής πρότασης ολοκληρωμένης παρέμβασης (με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των NEETs), στη μορφή α) ερευνητικά εδραιωμένου  Προγράμματος στοχευμένης και βασισμένης-στις-ικανότητες Κατάρτισης- Reskilling (συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών συμβουλευτικής προς την επαγγελματική καθοδήγηση- προσανατολισμό) και β) ερευνητικά εδραιωμένης δέσμης δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης”

Π.Ε.6: “Δράσεις διάχυσης (ενημερωτικό υλικό με τη μορφή φυλλαδίων, ιστοσελίδα, οργάνωση Επιστημονικού Συνεδρίου και έκδοση πρακτικών του Συνεδρίου)”

Π.Ε.7: “Διασφάλιση ποιότητας (οριζόντια δράση η οποία αποτελεί μια διαρκή διαδικασία εσωτερικής ανατροφοδοτικής αξιολόγησης)”

 

Κύρια Ευρήματα:

  • Theoretical Insights, Prior Research Findings and Key- Findings of the Quantitative Research of the ongoing ‘Neets2” project: NEETs’ social inclusion/exclusion, employability, civic values and political behavior (pdf).

Έρευνα και Παρέμβαση:

Ολοκληρωμένη παρέμβαση – Επισκόπηση:

  1. Εκπαιδευτικό υλικό
  2. Μέθοδοι διδασκαλίας
  3. Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
  4. Εγχειρίδιο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για policy makers, δομές και υπηρεσίες
  5. Εγχειρίδιο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους ΝΕΕΤs στην Ελλάδα
  6. Report για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις ψυχολογικής υποστήριξης